Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret i Bodø Bordtennisklubb inviterer til Årsmøte i Bodø Bordtennisklubb,
onsdag 22. mars 2023, kl. 18.00 i Trimpoengs lokaler i Nordstrandveien 65B.

Møtested kan bli endret.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle BTKs årsberetning for 2022.
9. Behandle Bodø BTKs regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning for 2022.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Bodø BTKs budsjett for 2023.
13. Behandle Bodø BTKs organisasjonsplan.
14. Foreta valg.

Her er årsrapporten med årsmøtepapirene.Styret ønsker vel møtt!

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars 2023 til leder Espen Wiik.

Gi også beskjed om at du skal delta på møtet, ved å gi beskjed til leder Espen Wiik.
eller kryss av på Spond for deltakelse.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.