Årsmøtet 2021, ble avholdt 11. mai på Teams. Her endelig signert årsrapport og referat fra årsmøtet (PDF).

Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret i Bodø Bordtennisklubb inviterer til Årsmøte i Bodø Bordtennisklubb, tirsdag 11. mai 2021, kl. 20.00. Koronasituasjonen har ikke tillat fysisk møte, så da kjører vi det digitalt på Teams. Årsmøtepapirene med årsrapport vedlegges her.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle BTKs årsberetning.
9. Behandle Bodø BTKs regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Bodø BTKs budsjett for 2021.
13. Behandle Bodø BTKs organisasjonsplan.
14. Foreta valg.

Sakspapirer ligger øverst her på nettsiden.
Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni 2021.

Styret ønsker vel møtt!

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mai 2021 til leder Espen Wiik.

Gi også beskjed om at du skal delta på møtet, ved å gi beskjed til leder Espen Wiik.
Teams-link vil sendes i god tid.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.