Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 18. mars 2021, kl. 18.00 på Idrettens Hus på Aspmyra.
Tar forbehold om at koronasituasjonen tillater det. Om ikke det går vil vi komme tilbake til ny dato for enten fysisk møte eller digitalt.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle BTKs årsberetning.
9. Behandle Bodø BTKs regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Bodø BTKs budsjett for 2021.
13. Behandle Bodø BTKs organisasjonsplan.
14. Foreta valg.

Sakspapirer vil sendes ut i god tid før møtet, her på nettsidene.
Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni 2021.

Styret ønsker vel møtt!

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars 2021 til leder Espen Wiik.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.