Til medlemmene i Bodø Bordtennisklubb!

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 26. februar, kl. 18.00 på Idrettens Hus på Aspmyra.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker. 
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta valg.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Foreløpig årsmedling og årsmøtepapirer finner dere her (PDF).

Styret ønsker vel møtt!

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar 2020 til leder Espen Wiik.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., se idrettslagets lov § 5 til § 8.